Shell脚本入门自动化菜鸟

查询Linux网络相关Shell/Bash脚本

1. 查看TCP连接状态

netstat -nat |awk '{print $6}'|sort|uniq -c|sort -rn
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]};END {for(a in S) print a, S[a]}' 或
netstat -n | awk '/^tcp/ {++state[$NF]}; END {for(key in state) print key,"t",state[key]}'
netstat -n | awk '/^tcp/ {++arr[$NF]};END {for(k in arr) print k,"t",arr[k]}'
netstat -n |awk '/^tcp/ {print $NF}'|sort|uniq -c|sort -rn
netstat -ant | awk '{print $NF}' | grep -v '[a-z]' | sort | uniq -c

(以上每一行实现的效果基本相同,在此列出不同的写法,方便对脚本写法的更深理解)

2. 查找请求数请20个IP(常用于查找攻来源)

netstat -anlp|grep 80|grep tcp|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -nr|head -n20
netstat -ant |awk '/:80/{split($5,ip,":");++A[ip[1]]}END{for(i in A) print A[i],i}' |sort -rn|head -n20

3. 用tcpdump嗅探80端口的访问看看谁最高

tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F"." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr |head -20

4. 查找较多time_wait连接

netstat -n|grep TIME_WAIT|awk '{print $5}'|sort|uniq -c|sort -rn|head -n20

5. 找查较多的SYN连接

netstat -an | grep SYN | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | more

6. 根据端口列进程

netstat -ntlp | grep 80 | awk '{print $7}' | cut -d/ -f1

7. 查看有多少个PHP-CGI进程活动

netstat -anp | grep php-cgi | grep ^tcp | wc -l

8.查看PHP-CGI占用内存的总数

total=0; for i in `ps -C php-cgi -o rss=`; do total=$(($total+$i)); done; echo "PHP-CGI Memory usage: $total kb"